Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Maatwerk in Zorg

Ookmeerweg 21

1068 ZX Amsterdam

administratie@stichtingmaatwerkinzorg.nl

 

Het gebruik van persoonsgegevens Maatwerk in Zorg

Maatwerk in Zorg verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Maatwerk in Zorg verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens van cliënten:

·         NAW-gegevens

·         Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

·         Geboortedatum

·         Geslacht

·         Burgerservicenummer

·         Functionele mogelijkheden en belastbaarheid

·         Beschikking

·         Intakeformulier

·         Gegevens in een risico-inventarisatie, signaleringsplan, ZRM en zorgplan

·         Gespreksverslagen

·         Rapportages

·         Inhoud van communicatie

·         Zorgovereenkomsten

·         Noodzakelijke Poststukken cliënt (afhankelijk per client)

·         Facturen cliënt

 

Maatwerk in Zorg verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens van medewerkers:

·         NAW gegevens

·         Geboortedatum

·         Geslacht

·         Burgerservicenummer

·         Gespreksverslagen

·         Financiële gegevens

·         Diploma’s en certificaten

·         VOG

·         CV en/of motivatiebrief (indien aanwezig)

Doeleinden

Doeleinden cliënten:


De doeleinden van de persoonsregistratie waarop dit reglement van toepassing is, zijn:

Een goede uitvoering van de zorg-, hulp- en dienstverlening die door de organisatie wordt verleend;
Het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens ten behoeve van een doelmatig beleid en beheer van de organisatie;
Het stimuleren van een permanente vorm van kwaliteitscontrole;
Het financieel afhandelen van de geboden zorg aan de cliënt met de cliënt dan wel met diens zorgverzekeraar;
Het verantwoorden van de organisatie aan de ziektekostenverzekeraars en aan de overheid conform dit reglement, de van kracht zijnde wettelijke verplichtingen;
Het evalueren en onderzoeken van de zorg-, hulp- en dienstverlening.

Doeleinden medewerkers:

· Een goede uitvoering van het personeelsbeleid dat door de organisatie wordt uitgevoerd;

· Het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens ten behoeve van een doelmatig beleid en beheer van de organisatie;

· Het stimuleren van een permanente vorm van kwaliteitscontrole;

· Het financieel afhandelen van salaris en overige vergoedingen;

· Het verantwoorden van de organisatie aan de ziektekostenverzekeraars, uitvoeringsinstanties, belastingdienst en aan de overheid conform dit reglement, de vigerende voorschriften en de wettelijke verplichtingen;

· Het evalueren en onderzoeken van het personeelsbeleid en arbeidsontwikkelingen.

 

Maatwerk in Zorg zal geen persoonsgegevens verwerken voor andere doeleinden dan hierboven genoemd.

Grondslagen

Voor elke verwerking van persoonsgegevens moet een rechtmatige grondslag van toepassing zijn. Dat betekent dat de verwerking alleen mag plaatsvinden:
 

Wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking
Voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan de betrokkene onderdeel is
Om een verplichting na te komen die in de wet staat
Om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden
Voor de goede vervulling van een taak van algemeen belang
Voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Maatwerk in Zorg hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

·         Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening

·         De bescherming van haar financiële belangen

·         De verbetering van haar diensten

·         Beveiliging en het beheer van haar systemen

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Maatwerk in Zorg persoonsgegevens uitwisselen. Maatwerk in Zorg kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, het administratiekantoor, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Maatwerk in Zorg aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Maatwerk in Zorg zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Datalekken (Artikel 33, 34, AVG)


We spreken van een datalek wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben, maar ook wanneer persoonsgegevens tijdelijk niet beschikbaar zijn, zoals bij een internetstoring. Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden, meldt Maatwerk in Zorg dit zonder onredelijke vertraging, uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit later dan 72 uur is, wordt er een motivering voor de vertraging bij de melding gevoegd. Het kan zijn dat de inbreuk een hoog risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. In dit geval meldt Maatwerk in Zorg dit aan de betrokkenen in eenvoudige en duidelijke taal. Om toekomstige datalekken te voorkomen worden bestaande datalekken geëvalueerd.

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

 

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Indien uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt, gebeurt dit in achtneming van de hiervoor toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Maatwerk in Zorg zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Maatwerk in Zorg zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

Belangrijkste bewaartermijnen

Gegevens uit zorgplan: 15 (WMO) en 20 (WLZ) jaar      
Andere gegevens (dossiers) die vanuit overheidswege (bijv belastingdienst) beschikbaar moeten blijven: 7 jaar
 

Geheimhoudingsplicht

Alle medewerkers van Maatwerk in Zorg zijn verplicht tot geheimhouding van gegevens over cliënten. Voor medewerkers die werken met persoonsgegevens van relaties en medewerkers geldt een vergelijkbare geheimhoudingsplicht. Deze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat hen uit hoofde van functie over medewerkers en relaties bekend is geworden en waarvan zij het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. De medewerkers van medewerkers tekenen een geheimhoudingsverklaring alvorens zij toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Toestemmingsverklaring

Maatwerk in Zorg vraagt de cliënt toestemming voor het opvragen, uitwisselen en inventariseren van informatie ten behoeve van de zorgverlening. Ook voor de inzage van het dossier door auditoren wordt toestemming gevraagd aan zowel cliënten als medewerkers middels het ondertekenen van een toestemmingsverklaring.

 

Uw rechten

U heeft het recht om Maatwerk in Zorg een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 3 werkdagen een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Maatwerk in Zorg verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Maatwerk in Zorg

Ookmeerweg 21

1068 ZX Amsterdam

administratie@stichtingmaatwerkinzorg.nl

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Maatwerk in Zorg, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-09-2023.

Maatwerk in Zorg kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. De recentste versie van de privacyverklaring kunt u op onze website vinden.

Versie 7, september 2023